e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaWażneZjazd Towarzystwa z mazowieckiej perspektywy

Zjazd Towarzystwa z mazowieckiej perspektywy

KATEGORIE

XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który odbył się 24-25 czerwca w Warszawie stanowił okazję do uporządkowania kilku kwestii organizacyjnych stowarzyszenia. Wybrano nowe władze PTI i jego radę naukową, zmieniono brzmienie statutu.


Wytęż wzrok i znajdź wśród delegatów wszystkie osoby z Mazowsza …albo kliknij i nie wytężaj (fot. pg)

Na Zjazd przybyło ponad 80 delegatów, zarówno tych z wyboru, jak i honorowych. Członkowie honorowi wyraźnie czują się związani ze środowiskiem: zabierali głos w wielu ważnych kwestiach i żywo uczestniczyli w formułowaniu istotnych postulatów kierowanych zarówno pod adresem zjazdu, jak i szerzej całej społeczności informatyków zrzeszonych  w PTI. Ekipa delegatów z Mazowsza liczyła 15 osób z wyboru i 7 osób o statusie członków honorowych. To całkiem duży zespół w grupie ogółem 97 delegatów z całej Polski.

Wybór prezesa PTI

Ustępujący prezes Marian Noga zarządzał Towarzystwem dwie kadencje, przez sześć lat, zatem wybór innej osoby na to stanowisko był po prostu nieuchronny. Sprawozdanie z poprzedniej trzyletniej kadencji obejmowało omówienie następujących sukcesów:

 • niezależne koła przekształciły się w Oddziały – Podkarpacki, Lubelski i Świętokrzyski;
 • powstały nowe sekcje tematyczne: Informatyki w Zarządzaniu, Analizy Danych, eZdrowia-życia bez barier, Informatyków Administracji Publicznej oraz Zagrożeń w Cyberprzestrzeni;
 • pod koniec 2015 r. zakupiona została nowa siedziba mieszcząca liczne pomieszczenia biurowe, w której dodatkowo zainwestowano w nowoczesną, multimedialną salę konferencyjną;
 •  rozwój kilku cyklicznych konferencji krajowych i międzynarodowych (FedCSIS, Informatyka w Zarządzaniu, TERW);
 • dynamiczny rozwój działalności Sekcji Historycznej (portale, archiwa, cyfryzacja);
 • pod koniec 2016 r. PTI (wraz z partnerem – Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji) stało się członkiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT, którą Towarzystwo poprowadzi co najmniej do 2023 r. Zadaniem Rady jest dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy sektora IT w Polsce.

Wśród kwestii które można było rozegrać lepiej znalazł się projekt platformy Kokpit, zamknięty po wielu latach inwestowania, z racji tego że nie zyskał akceptacji wśród użytkowników. Również potrzebne byłoby ulepszenie strategii dla zespołów edukacyjnych ECDL oraz Izby Rzeczoznawców przy aktualnie zmieniającej się koniunkturze rynkowej. Jednym z pomysłów na przyszłość jest poszukanie wzorców wśród stowarzyszeń międzynarodowych.

Demokratyczny wybór prezesa głosami delegatów, stanowi zawsze jedną z najważniejszych decyzji zjazdów Towarzystwa. Pozytywną cechą prowadzonego procesu wyborczego była wielość kandydatów (aż trzech). Wadą było to, że kandydata można było zgłosić nawet na kilka minut przed samym głosowaniem. Szkoda, bo w wyniku krótkiej serii pytań z sali wszyscy kandydaci mogli wykazać tylko tyle, że są dobrymi dyplomatami i umieją łatwo uniknąć konkretnych pytań natury operacyjnej, czy zarzutów, sprowadzając je do zasad ogólnych. Przy obecności bardzo rozbudowanej sieci komunikacji elektronicznej wewnątrz stowarzyszenia kilkutygodniowa dyskusja przedwyborcza mogłaby być dłuższa i dużo pełniejsza

Na stanowisko prezesa kandydowali: Wacław Iszkowski (o/Mz), Wojciech Kiedrowski (o/Pom), Włodzimierz Marciński (o/Mz). Jednak tylko kol. Włodzimierz Marciński zadeklarował swoją chęć zarządzania Towarzystwem na wiele tygodni przed zjazdem. To zaprocentowało poparciem (55 głosów), które pozwoliło mu wygrać już w pierwszej turze wyborów. Niezły wynik (22 głosy) zanotował kol. Wacław Iszkowski, ale w tym przypadku zadziałała wieloletnia rozpoznawalność uznanego autorytetu.

Kwestie statutowe

Pakietem zagadnień, z którym musieli się uporać delegaci były kwestie statutu. Postulowane zmiany znalazły się w dwóch grupach – poprawek wynikających z nowej ustawy o stowarzyszeniach oraz zmian wynikających z woli grup członkowskich. Problematyka była na tyle rozbudowana, że zarząd główny PTI już pół roku wcześniej powołał kilkunastoosobowy zespół pod kierunkiem kol. Anny Cetnarowicz-Jutkiewicz (o/Mz). Nawet tak potężny zespół wymagał jednak dodatkowego wsparcia w ostatnich tygodniach przed zjazdem przez kolegów z o/Mz. Ze strony delegatów oddziału szczególne podziękowania za aktywność należą się kolegom: Jarosławowi Deminetowi (uregulowania organizacji sądów koleżeńskich), Wacławowi Iszkowskiemu (sformułowanie misji PTI oraz kilku wniosków strategicznych). Wiesławowi Paluszyńskiemu za bronienie i sformułowanie tych idei. Najważniejsze zmiany które wprowadzono, bądź odrzucono:

 • pozostawiono statutową 3-letnią kadencję władz PTI (tak postulował o/Mz),
 • ustalono, że społeczne funkcje z wyboru są wykonywane bez wynagrodzeń (jw),
 • odrzucono propozycję automatycznego awansowania prezesów odchodzących zarządów do władz następnej kadencji (jw),
 • wprowadzono coroczny obowiązek sprawozdawczy rady naukowej  (dotychczas takowego nie było),
 • pozostawiono sądy koleżeńskie, z GSK w roli drugiej instancji, ale bez możliwości odwoływania się do zjazdu, jak to regulowane było dotychczas.

To że taki organ jak zjazd delegatów nie jest za bardzo kompetentny w rozstrzyganiu sporu z członkiem Towarzystwa widać było po przypadku sporu kol. Grzegorza Plucińskiego z Izbą Rzeczoznawców o wykluczenie. Materiał dowodowy w tej sprawie był tak obfity, że tylko wybrane osoby mogły go dogłębnie przestudiować.

O sądach koleżeńskich

Umiejscowienie sądów koleżeńskich zostało przez zjazd znacznie zmienione. Przyjęto jednolitą zasadę, że pierwszą instancją zawsze jest jeden z sądów oddziałów, a Główny Sąd Koleżeński zawsze jest wyłącznie drugą instancją. Takie rozwiązanie lepiej odpowiada charakterowi organizacji społecznej. W przypadku spraw, w których obiektywizm sądu oddziału może być kwestionowany, GSK może na wniosek każdej strony wyznaczyć inny sąd. GSK pozostawiono kompetencję wydawania decyzji o tymczasowym natychmiastowym zawieszeniu w prawach członka lub pozbawieniu prawa do korzystania z forów i list dyskusyjnych. Takie rozwiązanie spowodowało, że zapisy dotyczące kar zostały przeniesione do paragrafu opisującego sąd pierwszej instancji, w paragrafie dotyczącym GSK przepisy te zostały powołane.

Dodano ważne przepisy, które do tej pory były tylko w regulaminie, dotyczące niezawisłości sędziów i sposobu wydawania wyroków. Termin „orzeczenie” zastąpiono jednoznacznym terminem „wyrok”. Orzeczenie oznacza wyrok albo postanowienie, ale w Statucie nie przewiduje się wydawania przez sądy postanowień. Obowiązek dostosowania regulaminów do zmian w Statucie przeniesiono ze Statutu do uchwały zmieniającej Statut.

Za mało dyskusji

Głosowanie z zastosowaniem tabletów znacznie usprawniło przebieg zjazdu, tym niemniej przewodniczący obradom kol. Tadeusz Syryjczyk (o/Młp) podając jako powód brak czasu nie dopuścił do dyskusji nad większością wniosków zjazdowych. A było ich około dziesięciu, w tym:

 • o Medalu 70-lecia polskiej informatyki (11120002.pl )
 • o terminologii informatycznej,
 • o ochronie specjalistów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • o bieżącej transparentnej prezentacji działań członków ZG PTI (tylko ten wniosek głosowano – przeszedł),
 • manifest o używanym słownictwie przy budowaniu społeczności.

Brak dyskusji nad wnioskami jest doświadczeniem, które warto zapamiętać na przyszłość. Przy elektronicznych środkach wzajemnej komunikacji na odległość takie wnioski warto zgłaszać co najmniej na kilka tygodni przed zjazdem. Wtedy delegatom w większości przypadków być może wystarczą same głosowania, przy dopuszczalnym ograniczeniu dyskusji do minimum. Spory niedosyt pozostawiła też po sobie aktywność prawnika stowarzyszeniowego, który en fin de compte ani razu nie zabrał głosu na sesjach plenarnych. Mimo że taka potrzeba parę razy występowała.

Misja poza burtą

Zjazd odrzucił wszystkie propozycje wprowadzenia misji Towarzystwa do statutu PTI. W szczególności została przekazana nowemu zarządowi ku uwadze misja napisana przez kol. Wacława Iszkowskiego o brzmieniu jak poniżej.

Misja PTI. Polskie Towarzystwo Informatyczne stanowiąc należącą do społeczeństwa informacyjnego ogólnokrajową, dobrowolną, zorganizowaną, pozarządową, otwartą na wymianę poglądów i idei strukturę polskich informatyków jest skoncentrowane na:

 • 1.    wspieraniu na wysokim poziomie merytorycznym oraz etycznym:
  • a)    nauki,
  • b)    zawodu w zakresie:
   • i)    skutecznego wkraczania w życie zawodowe osób młodych,
   • ii)    efektywnej działalności osób wykwalifikowanych,
   • iii)    utrzymywania aktywności osób z dłuższym stażem profesjonalnym,
  • c)    edukacji, w tym e-umiejętności całego społeczeństwa,
  • d)    usług zawodowych,
  • e)    społeczności,
 • 2.    obszarach:
  • a) przede wszystkim samej informatyki,
  • b) jak i w obszarach z nią powiązanych,
 • 3.    udziale i wpływie opiniotwórczym na rozwój:
  • a)    dziedziny informatyki,
  • b)    zawodu informatyka.

W świetle tej decyzji zjazdu, znalazły się aż trzy kolejne lata zapasu, które można przeznaczyć na doskonalenie brzmienia misji i powrotu do dyskusji tych zagadnień w roku 2020. Pod koniec bieżącej kadencji.

Bilans i odpowiedzialność

Wydaje się, że dzięki wytężonej przedzjazdowej pracy całego zespołu delegatów oddziału mazowieckiego można zaryzykować twierdzenie, iż nasz bilans wkładu w rozwój stowarzyszenia był pozytywny. Udało się zainspirować całą ogólnopolską społeczność Towarzystwa licznymi ideami, które wyszły właśnie z Mazowsza.

Dodatkowo w piętnastoosobowym składzie Zarządu Głównego z Oddziału Mazowieckiego pochodzą: prezes Włodzimierz Marciński, wiceprezes Marek Hołyński (wydarzenia cykliczne, sprawy międzynarodowe), Maria Ganzha. W skład innych władz centralnych PTI weszli ponadto: Wiesław Paluszyński (Główna Komisja Rewizyjna), Grzegorz Cenkier (Główny Sąd Koleżeński). Wiele dumy i satysfakcji, ale sporo też odpowiedzialności. (ady)

Zobacz także:

w20171027,1903

w20171025,2227

w20170709,2333

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (226)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (23)Internet (22)sztuczna inteligencja (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)2023 (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)Ważne (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)klub informatyka (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)

// KATEGORIE