// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Składki członkowskie

Składka członkowska jest niepodzielną składką roczną, obowiązek jej płacenia (z wyjątkiem czlonków honorowych) wynika ze statutu PTI, a jej wysokość określa corocznie Zarząd Główny PTI osobną uchwałą. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca marca danego roku.

Jak co roku wszyscy, którzy opłacili składkę do końca lutego, nabywają prawo do bezpłatnego wstępu na doroczną imprezę OMaz Rapid Baran Development.

 

 

 

Składki członkowskie w 2022 roku

Zarząd Główny PTI podczas posiedzenia 27 listopada podjął uchwałę wprowadzającą nowe zasady w określaniu wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej za 2022 rok.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 

  • dla osób w wieku do 20 lat*: 0 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 20 zł wpisowe, 80 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 20 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 zł w pozostałych przypadkach

 

Terminem wpłaty składki za bieżący rok jest 31 marca 2022, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej. Wiek liczony jest rocznikowo.

 

Składki i wpisowe wpłacamy na konto oddziału:

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Oddział Mazowiecki

ul. Solec 38/103

00-394 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

03 1090 1056 0000 0001 1121 2237

 

Możliwość zwolnień

 

Zarząd Główny PTI na podstawie §22 ust. 6 punkt t) Statutu PTI przekazuje kompetencje Zarządom Oddziałów PTI do jednorazowego w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku:

 

  • wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp.
  • kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okresem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek podeszłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka.

 

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden rok. Decyzja o obniżeniu lub umorzeniu składki w tym przypadku znajduje się w kompetencjach Zarządu Głównego PTI.