// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz 20 listopada 2014 r.

20.11.2014

Odsłon: 2134

Posiedzenie odbyło się 20 listopada 2014 r. w siedzibie ZG PTI przy ul. Puławskiej 

Na zebraniu Zarząd OMaz omówił następujące sprawy:

1. Zasady komunikacji w ramach OMaz PTI. 

- uzgodniono zasady publikacji materiałów z zebrań Zarządu  OMaz (protokoły, uchwały)

- ustalono wstępną koncepcję wykorzystania kanałów komunikacji: strony OMaz PTI na Facebook, Grupy OMaz na Facebook, listy dyskusyjnej OMaz oraz listy mailingowej OMaz (listy dyskusyjna i mailingowa zostaną przeniesione do infrastruktury będącej w posiadaniu PTI). 

Ustalono również, że zasady te zostaną ponownie ocenione i będą systematycznie dopasowywane do potrzeb członków OMaz

2. Zasady stosowania i procedurę wykorzystania głosowania elektronicznego w pracy Zarządu OMaz (ZOMaz).

3. Sprawy członkowskie: ZOMaz PTI przyjął w poczet członków OMaz kol. Andrzeja Jacka Piotrowskiego oraz kol. Ewę Marię Ignaczak.

4. Klub Informatyka OMaz:

- ZOMaz omówił stan przygotowań do Mikołajkowego Klubu Informatyka.

- ZOMaz ustalił, że pierwszy merytoryczny Klub Informatyka w 2015 r. będzie miał miejsce na początku lutego. Jako temat wstępnie określono algorytmizację procesów legislacyjnych w powiązaniu z metodyką tworzenia ocen skutków regulacji, ustalono też temat rezerwowy. ZOmaz ustalił, że w uzasadnionych przypadkach organizowane będę „ciągi tematyczne” Klubów Informatyka.

5.  Współpraca z innymi organizacjami i grupami zawodowymi, związanymi z informatyką:

- uznano, że warto otworzyć się na istniejące (i systematycznie powstające) organizacje zawodowe. Ustalono, że w pierwszej kolejności nawiązana zostanie partnerska współpraca z WGNet, istniejącą od ponad 10 lat grupą programistów DotNet. Będzie to test możliwości i ograniczeń, stanowiący bazę dla dalszego rozwijania współpracy z innymi organizacjami.

6. Stanowiska ZOMaz 

- w odpowiedzi na pismo ZG PTI ZOMaz przyjął stanowisko w sprawie sporu między ZG PIT a firmą TiP. OMaz popiera działania ZG PIT w celu odzyskania należności, ale zwraca uwagę, że nie jest stroną w sporze między ZG PIT a firmą TiP, nie ma też podstaw do podjęcia działań wobec członka OMaz.

7. Termin kolejnego Zebrania Zarządu OMaz:

Następne zebranie Zarządu odbędzie się 15 stycznia 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie biura ZG PTI przy ul. Puławskiej. Omówione zostaną m.in. następujące sprawy:

- koła terenowe i działalność OMaz na Mazowszu,

- zawieszona realizacja uchwały 10/2014 dotyczącej skreślenia członków nie płacących składek.

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: 2014, sprawozdania